Warunki handlowe www.brilliantcoco.pl

 

Art. I

Przepisy wstępne

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do umów zakupu zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.brilliantcoco.pl (dalej również „Sklep internetowy”), a wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami oraz z warunkami reklamacyjnymi i w pełni zrozumiał ich treść.
 2. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacyjne stanowią integralną część umowy kupna i są wiążące dla obu stron umowy kupna.
 3. Umowa sprzedaży na odległość oznacza umowę zawartą przez Sprzedawcę i Kupującego, który jest konsumentem, w celu sprzedaży wysyłkowej towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji, w szczególności przez Internet, telefon i pocztę elektroniczną (zwaną dalej „Umowa sprzedaży”).
 4. Umowa sprzedaży podlega przede wszystkim odpowiednim przepisom ustawy nr. 102/2014 Kod. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz w sprawie zmiany niektórych przepisów (zwanej dalej „ustawą”), ustawą nr. 40/1964 Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami oraz niniejszymi warunkami regulującymi szczegóły ich zawarcia i wdrożenia.
 5. Sprzedającym jest Natural Cosmetics s.r.o., Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava, Słowacja, REGON: 51040077, NIP: 2120570991, wpis do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie, sekcja: Sro, plik nr 136128/B (zwany dalej „Sprzedawcą”), który jest również operatorem strony internetowej www.brilliantcoco.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), a także sklepu internetowego
 6. Dane kontaktowe Sprzedawcy w odniesieniu do sklepu internetowego to:
 7. a) numer telefonu kontaktowego: +421950722876 w dni robocze od 09:00 do 16:00
 8. b) email: info@brilliantcoco.pl
 9. c) połączenie bankowe: Tatra Banka a.s.

IBAN: SK02 1100 0000 0029 4904 3647

SWIFT(BIC): TATRSKBX

 

**Wprowadzając numer konta i inne dane, zwróć uwagę na dodatkową ostrożność, ponieważ w przypadku nieprawidłowego wypełnienia towary nie będą mogły zostać później wysłane!


 1. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży usług (co obejmuje komunikację z Kupującym, fakturowanie, wysyłanie usługi itp.) poprzez (przy użyciu) Sklepu internetowego.
 2. Kupujący oznacza użytkownika Witryny, tj. każdego odwiedzającego witrynę, który wysłał zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego (zwanego dalej „Kupującym”). Kupujący przyjmuje do wiadomości komunikację elektroniczną ze Sprzedawcą przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie i pocztą e-mail.
 3. Usługa to każdy produkt opublikowany w sklepie internetowym.
 4. Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), Inspektorat SOI dla Kraju Trenczyńskiego (Hurbanova 59, 911 01 Trenczyn), Departament Nadzoru, tel. nr 032/640 01 09.

Art. II

Informacje o towarach i cenie

 

 1. Reprezentacja kolorów towarów może nie odpowiadać dokładnie faktom ze względu na niedokładność wyświetlaczy komputerowych.
 2. Cena towarów wymienionych w katalogu sklepu internetowego jest ostateczna. Cena nie obejmuje kosztów związanych z dostawą i transportem towarów lub innych usług opcjonalnych. Koszty związane z dostawą towarów i koszty innych usług opcjonalnych są wymienione podczas tworzenia zamówienia i są automatycznie dodawane do ceny zakupu towarów. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Wszystkie akcje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że określono inaczej dla konkretnego produktu lub do ważności promocji.

Art. III

Zamówienie produktu

 1. Kupujący potwierdza, że wysyłając zamówienie, akceptuje cenę towaru, warunki handlowe i warunki reklamacyjne sklepu internetowego.
 2. Po wysłaniu zamówienia wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana do Kupującego na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, za pośrednictwem którego Sprzedawca potwierdzi włączenie zamówienia do przetworzenia. Wszelkie inne informacje i dokumenty dotyczące zamówienia zostaną przesłane do Kupującego na podany adres e-mail, w szczególności: dane rozliczeniowe Kupującego, adres dostawy towaru, specyfikację towaru, ilość zamówionych towarów oraz ostateczna cena towaru.
 3. Przed potwierdzeniem zamówienia zostanie ustalona całkowita cena zamówionego towaru i szacowany termin dostawy.
 4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia Sprzedawca zaleca Kupującemu skorzystanie z okazji, aby dokładnie zbadać całe zamówienie i szczegółowo zapoznać się z warunkami handlowymi i warunkami reklamacji.

 

Art. IV

Sposób zawarcia umowy kupna

 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez wiążącą akceptację propozycji zawarcia umowy kupna przez kupującego przez sprzedającego w formie:
 2. a) wiadomości e-mail kupującego wysłanej do sprzedawcy na adres info@brilliantcoco.pl,
 3. b) formularza wypełnionego i wysłanego przez kupującego w sklepie internetowym sprzedającego,
 4. c) zamówienia telefonicznego.
 5. Wiążąca akceptacja zamówienia jest potwierdzeniem kupującego e-mailem / telefonicznie przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia po uprzedniej akceptacji zamówienia oraz po sprawdzeniu dostępności i wymaganego przez Kupującego terminu dostawy towarów oznaczonego jako „potwierdzenie zamówienia”. Automatycznie wykonane powiadomienie o otrzymaniu zamówienia, które kupujący otrzymuje na swój adres e-mail natychmiast po wysłaniu zamówienia, nie jest uważane za wiążące przyjęcie zamówienia. Niniejsze zawiadomienie służy wyłącznie celom informacyjnym w celu powiadomienia Kupującego o otrzymaniu jego zamówienia.
 6. Wiążąca akceptacja zamówienia zawiera informacje dotyczące nazwy i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, dane dotyczące ceny towarów i / lub innych usług, nazwy i danych Kupującego lub adres, na który towary mają zostać dostarczone, uzgodnione miejsce dostawy towaru dla Kupującego, dane Sprzedawcy lub inne dane.
 7. Umowa sprzedaży może zostać zmieniona, anulowana lub uzupełniona tylko na podstawie wzajemnego porozumienia między Kupującym a Sprzedającym, chyba że prawo lub inne ogólnie wiążące przepisy prawne stanowią inaczej.
 8. W razie potrzeby wszystkie inne informacje dotyczące jego zamówienia można przesłać na adres e-mail Kupującego.

 

Art. V

Obowiązki umawiających się stron

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć:

 1. Rodzaj i ilość towaru po cenie zakupu i zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w dniu wysłania zamówienia, z wyjątkiem oczywistych błędów, w przypadku znaczącej zmiany ceny towaru lub niedostępności towaru.
 2. Towar, który zostanie odpowiednio zapakowany, aby nie uszkodzić go podczas transportu.
 3. Kupującemu dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej niezbędne do odbioru towarów i ich wykorzystania.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Opóźnione dostarczenie towaru z powodu nieprawidłowo podanego adresu odbiorcy.
 2. Wszelkie niedostarczenie towaru, które nastąpiło z powodu nieprzewidzianych przeszkód.

 

Kupujący zobowiązuje się:

 1. do przejęcia zamówionego towaru, sprawdzenia integralności opakowania, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie zawiadomić o nich.
 2. do zapłaty ceny zakupu za towar w wysokości i zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w dniu wysłania zamówienia.
 3. nie naruszać dobrej reputacji biznesowej Sprzedawcy.

 

Art. VI

Odstąpienie od umowy zakupu

 

 1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z ustawą nr. 102/2014 Kod. w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku, gdy towary zostały dostarczone oddzielnie w ramach jednego zamówienia, termin do odstąpienia biegnie od momentu przejęcia towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie. Ze względu na fakt, że towary są produktem kosmetycznym, kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, tylko jeśli nie nastąpi naruszenie opakowania produktu kosmetycznego.

Zgodnie z § 7 ust. 6 ustawy nr. 102/2014 Kod. kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

 1. a) sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało zerwane po dostawie,
 2. b) sprzedaż towarów wyprodukowanych według określonych wymagań konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta (towary wykonane na zamówienie),
 3. c) sprzedaż towarów, które podlegają szybkiemu zepsuciu lub pogorszeniu,
 4. d) wykonywanie pilnych napraw lub konserwacji, o które konsument wyraźnie poprosił sprzedawcę,
 5. e) dostarczanie treści elektronicznych innych niż na materialnym nośniku, jeżeli jej dostarczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument stwierdził, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę, traci prawo odstąpienia od umowy,
 6. f) sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy subskrypcji i sprzedaży książek niedostarczonych w opakowaniach ochronnych,
 7. g) sprzedaż fonogramów, nagrań wideo, fonogramów, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie.
 8. Po przejęciu towaru w terminie do odstąpienia od umowy Kupujący ma prawo rozpakować towar, aby dowiedzieć się o właściwościach i funkcjonalności towarów, ale nie ma prawa rozpocząć korzystania z towarów i zwrócić je do Sprzedawcy po kilku dniach. Towar wykorzystany w mniejszym stopniu niż wystarczający do przetestowania nie może zostać zwrócony, chyba że w konkretnym przypadku Sprzedawca zdecyduje inaczej. W takim przypadku Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartość towarów wynikająca z traktowania towarów, która wykracza poza to, co jest konieczne do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towarów. W odniesieniu do warunku określonego w poprzednim zdaniu tylko towary, które:
 9. a) są w oryginalnym stanie,
 10. b) nie wykazują śladów użytkowania i zużycia,
 11. c) są nieuszkodzone,
 12. d) są kompletne (w tym akcesoria, instrukcje itp.).
 13. Kupujący jest zobowiązany skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub wysyłając wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Okres odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostało wysłane nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.
 14. Kupujący jest zobowiązany odesłać towar na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zalecamy, aby Kupujący sporządził kopię dokumentu podatkowego (faktury) na własny użytek i wysłał towar listem poleconym oraz jako przesyłkę ubezpieczoną. Nie nadaje się do wysyłania towarów gotówką przy odbiorze, takie towary nie będą przyjmowane.
 15. Kupujący zobowiązany jest dołączyć do paczki dokument podatkowy (fakturę) wraz z kompletnymi akcesoriami, dokumentacją, opakowaniem itp. który został mu dostarczony. Termin zwrotu towaru uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż do ostatniego dnia terminu.
 16. Koszty związane ze zwrotem towarów ponosi Kupujący. Zgodnie z dostępnymi informacjami, szacuje się te koszty w zależności od wielkości, wagi towaru, odległości, z której towary są zwracane, oraz cen, po których przewoźnik wybrany przez Kupującego świadczy usługi, w wysokości od 5, – EURO bez VAT.
 17. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić cenę zakupu najpóźniej w terminie 14 dni. Płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, jak Kupujący użyty do zapłaty, chyba że uzgodniono inną metodę płatności. Zapłata za zakupiony towar zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu zwróconego towaru na adres Sprzedawcy lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku nieautoryzowanego odstąpienia od umowy towary zostaną zwrócone na koszt Kupującego.
 18. Nieprzyjęcie przesyłki zamówionej przez Kupującego nie może być uznane za ważne odstąpienie od umowy zgodnie z prawem. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zwrotu wszystkich kosztów związanych z nieprzyjęciem zamówionej przesyłki. Wszystkie spory będą rozstrzygane w sądzie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Słowackiej. Nie wpływa to na prawo Sprzedawcy do kary umownej.
 19. W przypadku niespełnienia przez Kupującego któregokolwiek z powyższych obowiązków wynikających z niniejszych warunków, wycofanie nie jest ważne i skuteczne, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszelkich możliwych do udowodnienia płatności i jest przysługuje zwrot kosztów związanych z odesłaniem towaru do Kupującego.

 

Art. VII

Anulowanie zamówienia

 

 1. Kupujący może anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze przetworzone, nie później niż w dniu wysłania zamówienia, wysyłając zapytanie na adres info@brilliantcoco.pl lub telefonicznie. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za anulowanie zamówienia zgodnie z poprzednim zdaniem. W przypadku zapłaconej ceny zakupu Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłaconą cenę zakupu w ciągu 14 dni przelewem bezgotówkowym na rachunek, z którego zapłacono cenę zakupu.
 2. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z powodu sprzedaży lub niedostępności towaru. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił cenę zakupu lub jej część, zostanie ona mu zwrócona w ciągu 14 dni przelewem bezgotówkowym na konto, z którego zapłacono cenę zakupu.

 

Art. VIII

Zasady płatności

 

 1. Sklep internetowy oferuje następujące opcje płatności:
 2. a) Płatność przy odbiorze – najpopularniejsza metoda płatności, gdy Kupujący płaci zamówienie bezpośrednio kurierowi.
 3. b) Przelew / depozyt na rachunek bankowy Sprzedawcy – Płatność depozytem / przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, numer zamówienia służy jako symbol zmienny.
 4. c) Płatność za pośrednictwem PayPal – płatność dokonywana elektronicznie za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatniczej z opcją płatności kartą kredytową lub debetową.
 5. d) Płatność za pośrednictwem GoPay – płatność dokonana elektronicznie za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatniczej z możliwością płatności kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club International. GoPay jest zgodny ze światowymi standardami i spełnia najsurowsze wymagania bezpieczeństwa MasterCard SecureCode i zweryfikowane przez VISA.
 6. Cena dostawy zamówionego towaru w ramach jednego zamówienia jest niezależna od liczby zamówionych sztuk.
 7. Cena zakupu nie może być opłacona przez kupony lub czeki wystawione przez jakąkolwiek osobę prawną.
 8. Dokument podatkowy (faktura) zostanie wysłany na adres e-mail Kupującego lub zostanie dołączony do opakowania towaru przy dostawie.
 9. Wysyłając zamówienie, kupujący wyraża również zgodę na elektroniczne wysyłanie faktur. Wysłane faktury elektroniczne są zabezpieczone przed zmianami treści w formacie PDF i spełniają wszystkie wymagania dokumentu podatkowego.
 10. Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty i przyjęcia, ale ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi przez przyjęcie towaru przez kupującego.

 

Art. IX

Warunki dostawy

 1. Termin dostawy rozpoczyna się w dniu realizacji zamówienia w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub w bramce płatności lub w dniu otrzymania płatności na rachunek bankowy.
 2. Zwykła dostępność towarów może ulec zmianie, a Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności oferowanych towarów.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu niezwłocznie w ciągu 3 dni roboczych, nie później niż 10 dni roboczych od realizacji zamówienia, chyba że dla towarów określono dłuższy okres dostawy. Jeśli towary są w magazynie, są wysyłane tak szybko, jak to możliwe. Dostawa towarów odbywa się w dni robocze w godzinach 08: 00–18: 00.
 4. Czas dostawy ulega przedłużeniu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, które nie zostały spowodowane przez Sprzedawcę, takich jak nieoczekiwane działanie siły wyższej, strajki i inne przeszkody, na które Sprzedawca nie ma wpływu.
 5. Jeżeli w zamówieniu znajduje się kilka towarów, a niektóre z nich nie są dostępne w magazynie, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości dostaw częściowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy w zamówieniu jest tylko jeden towar.
 6. Kupujący jest zobowiązany do całkowitego rozpakowania towaru po dostarczeniu przesyłki i ustalenia, czy jest on uszkodzony mechanicznie. W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności przesyłki zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz o sporządzeniu z przewoźnikiem tzw. Protokołu uszkodzenia.
 7. Kupujący jest zobowiązany do współpracy w celu sprawnego odbioru towaru. Jeśli Kupujący tego nie zrobi, a towar zostanie zwrócony na koszt Sprzedającego z powodu powtarzającego się nieosiągnięcia Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania za szkody poniesione przez Kupującego w wysokości rzeczywistych kosztów próby nieudanej dostawy towaru.
 8. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w miejscu i czasie, którym jest Sprzedawca lub jego przedstawiciel, upoważniony do dostarczenia towarów, a Kupujący uzgodniony w umowie kupna lub w inny sposób przed terminem dostawy towarów.
 9. Towary są dostarczane na terytorium Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej i na terenie całej Europy.

 

Art. X

Polityka reklamacyjna

 

 1. Kupujący składa reklamację na piśmie pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail info@brilliantcoco.pl w ustawowym okresie gwarancji, który wynosi 24 miesiące, chyba że prawo stanowi inaczej lub chyba że uzgodniono inaczej. Okres ten zaczyna płynąć od momentu otrzymania towaru przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do jednoczesnego wypełnienia formularza reklamacyjnego znajdującego się na końcu niniejszych warunków handlowych.
 2. Składając reklamację, Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu oryginalny dokument podatkowy (fakturę) wraz z reklamowanym towarem. Sprzedawca nie przyjmuje reklamowanych towarów wysłanych przez Kupującego za pobraniem. Towary muszą być odpowiednio zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu, dlatego zalecamy wysyłanie towarów listem poleconym i przesyłką ubezpieczoną.
 3. Kupujący jest zobowiązany do prawdziwego podania wszystkich wymaganych informacji przy składaniu reklamacji, w szczególności do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wady towaru. Kupujący jest zobowiązany do wyraźnego zrobienia zdjęcia tych wad i przesłania ich na powyższy adres e-mail.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady, które stwierdzi na sprzedawanym towarze w momencie przejęcia przez Kupującego oraz za wady powstałe po przejęciu i użytkowaniu towaru w okresie gwarancji.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane w szczególności przez następujące użycie: uszkodzenie mechaniczne, zdarzenie nieuniknione (klęska żywiołowa, niewłaściwe obchodzenie się z towarem), używanie niezgodne z instrukcją użytkowania i sprzeczne ze zwykłym użyciem, w szczególnych przypadkach, jeżeli wynika to z charakteru sprawy, również poprzez interwencję osoby nieuprawnionej, w tym użytkownika, lub inną nieprofesjonalną interwencję, użycie towarów w warunkach, które nie odpowiadają ich wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska naturalnego towarów, zaniedbanie opieki i konserwacji towarów (pobierz: Podręczniki i instrukcje konserwacji), uszkodzenie towarów przez nadmierny ładunek, używanie towarów z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji, ogólnych zasad, norm technicznych lub przepisów bezpieczeństwa lub inne naruszenie warunków gwarancji .
 6. Sprzedawca ustala sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 3 dni robocze od daty reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, a następnie rozstrzygnij reklamację w terminie, który nie może być dłuższy niż 30 dni od złożenia reklamacji. Obsługa reklamacji zostanie przekazana Kupującemu telefonicznie, na piśmie lub pocztą elektroniczną. Obsługa reklamacji trwa maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy, chyba że uzgodniono inaczej.
 7. W przypadku reklamacji złożonej w ciągu 12 miesięcy od zakupu produktu Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie profesjonalnego osądu. Jeżeli Sprzedawca odrzuci reklamację złożoną po 12 miesiącach od zakupu produktu, Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o tym, do kogo produkt może zostać przesłany do profesjonalnej oceny. Dla celów rozpatrywania reklamacji profesjonalna ocena oznacza, między innymi, opinię osoby upoważnionej lub osoby upoważnionej przez producenta do wykonania napraw gwarancyjnych. Jeśli produkt zostanie wysłany do oceny eksperta do wyznaczonej osoby, koszty oceny eksperta, a także wszelkie inne powiązane celowo poniesione koszty, ponosi Sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta.
 8. W przypadku wady, którą można usunąć, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia, w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady i jest zobowiązany do jej usunięcia bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użycie rzeczy jako rzeczy bez wady, Kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Te same prawa przysługują Kupującemu w przypadku wad, które można naprawić, ale jeśli Kupujący nie może właściwie użyć rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się za zachodzące, gdy ta sama wada co najmniej dwukrotnie usunięta w okresie gwarancji pojawi się ponownie. Uważa się, że duża liczba wad występuje wtedy, gdy towary mają jednocześnie co najmniej trzy wady, które można usunąć, przy czym każda z tych wad uniemożliwia właściwe użytkowanie towaru. Zamiast usunięcia wady Kupujący może zażądać wymiany Towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części Towaru, wymiany tej części, jeżeli Sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów z powodu ceny Towaru lub dotkliwość wady. Jeżeli jest to wada nieodwracalna, która jednak nie uniemożliwia prawidłowego użytkowania towaru, Kupującemu przysługuje uzasadniona obniżka ceny Towaru.
 9. Jeżeli Kupujący ma prawo do wymiany Towaru lub prawo do odstąpienia od umowy, od Kupującego zależy, które z tych praw wybierze. Jednak gdy tylko wybierze jedno z tych praw, nie będzie już mógł zmienić tego wyboru jednostronnie.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów: a) przekazując naprawiony towar, b) wymieniając towar, c) zwracając cenę zakupu towaru, d), płacąc rozsądną zniżkę od ceny towarów, f) przez uzasadnione odrzucenie reklamacji towarów.

 

Art. XI

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym, w celu otrzymywania wiadomości, przetwarzania plików cookie i zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Kupującego wynikających z Umowy zakupu zgodnie z nowa ustawa nr 18/2018 Kod. w sprawie ochrony danych osobowych i zmiany niektórych przepisów, w szczególności przy wystawianiu faktury / dokumentu podatkowego, skontaktowaniu się z Kupującym w związku z przetwarzaniem jego zamówienia, dostawą zamówionego towaru przez firmę transportową, rozpatrywaniem reklamacji, konieczną komunikacją między stronami i rejestracją w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych ani innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ani ich nie obchodzi. Sprzedawca oświadcza, że ​​nie będzie egzekwował zgody zainteresowanej osoby oraz że zgoda ta opiera się wyłącznie na dobrowolnym charakterze Kupującego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy / adres dostawy, kod pocztowy i kontaktowy numer telefonu.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę na okres maksymalnie 3 lat, z wyjątkiem celów rejestracji, gdy Kupujący wyraża zgodę na okres korzystania z konta użytkownika, a następnie na okres maksymalnie 3 lat. Kupujący może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie na piśmie, ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Sprzedawca zapewnia bez zbędnej zwłoki zablokowanie i likwidację danych osobowych, które były przedmiotem przetwarzania.
 5. Sprzedawca nie przekazuje, nie ujawnia ani nie udostępnia danych osobowych Kupującego innym podmiotom, z wyjątkiem usługi transportowej, firmy obsługującej bramkę płatniczą i banku, z którym współpraca jest konieczna do prawidłowego przetwarzania zamówienia.
 6. Kupujący może zażądać zmiany, korekty, ograniczenia przetwarzania, likwidacji, usunięcia lub informacji o swoich danych osobowych lub może sprzeciwić się przetwarzaniu na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres info@brilliantcoco.pl.
 7. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami tekstowymi, które mogą być wysyłane do przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej Operatora i przechowywane na urządzeniu Kupującego (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ważność i wartość. Następnym razem, gdy odwiedzasz witrynę, przeglądarka ponownie ładuje pliki cookie i wysyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła pliki cookie. „Pliki cookie” używane na stronie internetowej nie powodują uszkodzenia żadnego z urządzeń Kupującego. Jeśli kupujący odwiedza Witrynę lub jeśli Kupujący dobrowolnie wyraził zgodę na pliki cookie, uznaje się to za akceptację warunków ich używania.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się wykorzystywać pliki cookie wyłącznie w celu ulepszenia usług oraz ulepszenia struktury i zawartości strony internetowej.

 

Art. XII.
Rozwiązywanie sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów)

 

W przypadku, gdy klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, klient ma prawo skontaktować się ze sprzedawcą w celu dochodzenia roszczeń. Jeżeli sprzedawca odpowie na żądanie klienta zgodnie z poprzednim zdaniem lub nie odpowie na takie żądanie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania do klienta, klient ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z § 12 ustawy nr 391/2015 Kod. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich i zmian niektórych przepisów. Podobnie roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego można dochodzić za pośrednictwem platformy europejskiej ODR. Odpowiednim podmiotem dla alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem http://www.mhsr.sk/). Klient ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów ADR należy się zwrócić. Klient może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć propozycję alternatywnego rozwiązania sporu dotyczącego sporu konsumenckiego.

Art. XIII

Kara umowna

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości 10% ceny, ale co najmniej 5, -EURO, w przypadku umowy zakupu, której Kupujący nie anulował ani nie odstąpił i nie odebrał towarów, a towary zostały zwrócone Sprzedawcy lub gdy Kupujący został zaproszony przez Sprzedawcę do przejęcia towarów, ale tego nie zrobił.
 2. Kara umowna nie obejmuje kosztów transportu, a także innych kosztów Sprzedającego związanych z niewykonaniem umowy zakupu.
 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty uzgodnionej ceny zakupu, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terytorium Republiki Słowackiej.

 

Art. XV.
Przepisy końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków i zasad reklamacji bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. W przypadku zmiany warunków biznesowych lub warunków reklamacyjnych cały proces zakupu podlega warunkom biznesowym, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do Kupującego i są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Procedura reklamacyjna jest nieodłączną częścią niniejszych warunków biznesowych.
 3. Wysyłając zamówienie, Kupujący zapoznał się z warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji i zrozumiał ich treść.
 4. Niniejsze Warunki, w tym ich integralne części, wchodzą w życie i wchodzą w życie z dniem maja 2020.

 

 1. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacji stają się skuteczne wobec kupującego poprzez zawarcie umowy kupna.